Home > Geen categorie > Opheffing Catharinafonds

Beste vrienden, beste donateurs, beste allemaal,

Het is al een tijdje stil geweest rondom het Catharinafonds. We hebben moeizame jaren achter de rug. Het bleek moeilijk om aan nieuwe bestuursleden te komen. Ook het werven van donateurs en sponsoren was lastig. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren een sterke en trouwe achterban gehad.  Helaas moet ik jullie meedelen dat we als bestuur hebben besloten het Catharinafonds op te heffen. Er is een aantal zaken de afgelopen tijd misgelopen zonder dat wij hier grip op hadden.

In samenwerking met de Vastenactie en Cordaid zijn we het project ‘Meisjeshuis Maparasha’ gestart. De bouw van dit meisjeshuis verliep eerst voorspoedig, maar kwam in zwaar weer door droogte en miscommunicatie ter plaatse. Zo viel het project duurder uit dan in eerste instantie was begroot. Hier werd in Kenia een oplossing voor gezocht bij de lokale politiek. Er kwam een toezegging vanuit lokale leiders om het financiële gat te dichten. Meneer Joseph Nkaissery, lokaal parlementslid in Kenia, waar we eerder gezamenlijke projecten mee hebben gedaan, zegde geld toe. In afwachting van dit geld besloot ons lokale bestuur de benodigde gelden van de Keniaanse rekening van het Catharinafonds te halen om het Maparasha project af te ronden (zonder dat het bestuur in Nederland hiervan  op de hoogte was).

Helaas ontvingen wij vorig jaar het trieste bericht dat dhr. Nkaissery was overleden. Voor de toegezegde gelden nam niemand ter plaatse verantwoordelijkheid. De stichting kwam hierdoor in zwaar weer. Het Keniaanse bestuur had namelijk ook nog geld voor Maparasha gebruikt dat bestemd was voor twee andere projecten (Namanga Primary en Mopia), met in het achterhoofd dat het toegezegde budget van Nkaissery er zou komen. Na 1,5 jaar touwtrekken lijkt het er sterk op dat deze gelden niet terug gaan komen, waardoor deze twee projecten helaas niet gerealiseerd kunnen worden.

Waar brengt dit ons? Het is een tragische samenloop van omstandigheden, waar wij als bestuur in Nederland weinig invloed op hadden. Wij hebben dan ook besloten dat wij niet verder verantwoordelijkheid kunnen (en willen) dragen voor Stichting Catharinafonds in de bestaande vorm. Uiteraard hebben we nagedacht over wat we willen doen met de nog resterende middelen van het Catharinafonds. Zo is er het geld dat het afgelopen jaar door de vaste donateurs is gedoneerd en hebben we een kantoor en een stuk land in Namanga. Wij hebben na overleg met het bestuur en met Piet Dekker, oprichter van de stichting, besloten deze middelen ter beschikking te stellen aan de S3C foundation.  We leggen uit welke overwegingen we daarbij hebben gehanteerd.

Over Stichting Solar S3C

S3C staat voor Solar for Sub-Saharan Schools and Communities, en werkt sinds 2012 in Kenia, onder andere in directe samenwerking met het Catharinafonds. S3C is opgericht door Jeroen Pool, oud-bestuurder van het Catharinafonds en petekind van Piet en Ria Dekker. Ook S3C heeft zijn leergeld betaald, en soms lastiger tijden doorgemaakt. Na een tijd actief in Kenia gewoond en gewerkt te hebben, moest Jeroen Pool besluiten in eind 2014 terug te keren.

De stichting is nu opnieuw actief, en met een nieuwe doelstelling en aanpak: niet meer zelf, maar met eigen Keniaanse staf zonne-energieprojecten uitvoeren via twee nieuwe sporen:

  • steunen van al actieve en talentvolle en gedreven ondernemers in hernieuwbare energie, geselecteerd door partners ter plaatse die ook monitoren hoe het gaat en daar de capaciteit voor hebben;
  • stimuleren van Nederlandse technische studenten die werken aan hernieuwbare energie-oplossingen voor ontwikkelingslanden, via een jaarlijkse challenge voor masterstudenten in hoger onderwijs (Technische Universiteiten en Hogescholen). Daarmee bevorderen we ondernemerskansen,  inkomensstromen en relevante werkgelegenheid, en daarmee ook  ontwikkelingskansen en vooruitzichten voor kinderen in Oost-Afrika. Deze manier van werken is in lijn met de doelen van Stichting Catharinafonds. De investeringen zijn in eerste instantie vooral gericht op bedrijven die in Zuid-Kenia (Kajiado, Namanga) actief zijn. Ook zullen studentenprojecten die daarop gericht zijn met voorrang beoordeeld worden.

Het bestuur van de stichting wordt – naast Jeroen Pool – gevormd door Ralph Lindeboom, assistent hoogleraar op TU Delft en Joke Bosch, afkomstig van Oikocredit en nu investeringsadviseur bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost.

U kunt meer informatie vinden op www.solars3c.nl.

Terugblikkend en toch ook vooruit

Als bestuur valt het ons zwaar deze beslissing te moeten nemen. Het Catharinafonds is opgericht ter ondersteuning van hulpbehoevende kinderen, en meisjes in het bijzonder. Het runnen van een dergelijke stichting is een uitdaging op zich. Met trots kunnen we dan ook terugkijken op 15 jaar ondersteuning van onze doelgroep in Kenia, voornamelijk in de Maasai gemeenschap in Namanga.

Nadat we enkele jaren het kinderhuis in Nairobi steunden kwamen we in Namanga terecht, waar de stichting een enorme groei doormaakte. We hebben de afgelopen jaren 47 klaslokalen, 2 meisjeshuizen voor 100 meisjes, een kantoor, toiletten en huizen voor docenten gebouwd. Ook werden er verschillende lokalen en toiletgebouwen gerenoveerd en werd er vee gedoneerd aan de scholen. Daarnaast werd er een ambulance aan het lokale ziekenhuis gedoneerd en werden de scholen en ons kantoor, in samenwerking met Stichting S3C van zonnepanelen voorzien. Ook werd geïnvesteerd in scholing van studenten, docenten en Catharinafonds stafleden ter plaatse.  Al met al een indrukwekkende lijst waar we met een goed gevoel op terugkijken. We bedanken dan ook alle (oud-)bestuursleden die in Nederland én in Kenia, aan deze ontwikkelingen en resultaten hebben bijgedragen. En natuurlijk bedanken wij alle donateurs, particulier en institutioneel,  die ons de afgelopen jaren trouw hebben gesteund en ons werk mogelijk hebben gemaakt.

We hebben er als bestuur vertrouwen in dat de keuze om onze gelden en kantoor over te dragen aan S3C foundation een juiste is. Hiermee stoppen we als Catharinafonds, maar stopt niet wat we voor ogen hadden. S3C zal gebruik maken van het kantoor en deze faciliteit delen met andere organisaties ter plaatse die doelstellingen hebben ter ontwikkeling van de minderbedeelden in het gebied.

We kunnen ons voorstellen dat dit bericht voor sommigen als een verrassing komt. Wij hebben ook even gewacht met het naar buiten treden en bekend maken van dit nieuws. Als bestuur staan we achter onze keuze die we noodgedwongen moeten maken. Toch kunnen we ons voorstellen dat u het niet eens bent met het gekozen doel en de besteding van de resterende Catharinagelden en dat u van mening bent dat uw donaties van het afgelopen jaar zo niet op de plek komen die u voor ogen had . Wij hebben daar begrip voor en bieden dan ook aan uw donatie van 2018 terug te storten op uw rekening. Hiervoor vragen wij u contact op te nemen met onze penningmeester, Iris Schoonenberg (irisschoonenberg@hotmail.com / 06-28959683).

Mocht u gebruik maken van een automatische incasso via Stichting Catharinafonds, dan zal deze per 31 december worden stopgezet. Heeft u zelf een automatische incasso ingesteld, dan wil ik u vragen deze zelf stop te zetten, of desgewenst over te zetten naar Stichting S3C. Bankrekening/IBAN: NL 88 TRIO 0254 6845 64 t.n.v. Stichting S3C Hilversum.

Als voorzitter van het bestuur van het Catharinafonds Nederland wil ik u namens het bestuur en de families Dekker en Nannes ontzettend bedanken voor de steun en het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in ons heeft gehad. Wij hebben heel erg veel bereikt voor duizenden kinderen in Maasai gemeenschap in en om Namanga! Zonder uw vertrouwen en steun hadden we dit niet kunnen realiseren.

Tenslotte wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2019!

Namens het bestuur van Stichting Catharinafonds,

Ward Dekker

Voorzitter Stichting Catharinafonds